مفهوم زمان در بسیاری از فعالیت هایی که هوشمندی دارند نهفته است . معمولا ً این فعالیت ها بیشتر دنیای واقعی را هدف قرار می دهد که محیطی است پویا . حقایق و پدیده های درون آن در بستر زمان رخ می دهند . درک و احساس انسان از این محیط پویا نیز به شدت با مفهوم زمان آمیخته شده است . همه چیز با توجه به قید زمانی آن بررسی می شود و اتفاقات با توجه به قید زمان به هم مرتبط می شوند ، مثلا ً قبل از ، بعد از ، در مدت و ... چیزها در یک حالت باقی می مانند تا وقتی در زمان مشخص رویدادی رخ دهد و به حالت دیگر منتقل شوند . زمان به نظر چیزی می آید که تمام رویدادهای جهان ما را به هم مرتبط می کند .
با توجه به اینکه زمان یکی از ویژگی های اساسی در دنیای ما است ، چرا از آن در نرم افزارها استفاده نشود ؟ به نظر می رسد نرم افزارهای هوشمند می بایست بعدی به نام و با مفهومی مانند زمان را به اطلاعاتی که نگهداری و پالایش می کنند بیافزایند . این ویژگی منجر به تغییر اطلاعات در مدت زندگی سیستم خواهد بود و می بایست بتواند علت تغییرات را شرح دهد .
وقتی به بخشهای مختلف نرم افزار هوشمند توجه می کنیم ، استفاده از زمان در هر کدام می تواند منجر به بهبود کارایی شود ، برای مثال :
 • تشخیص پزشکی : اگر نرم افزار تشخیص بیماری بتواند نحوه تغییر بیماری در طول زمان را بررسی کند می تواند نسخه بهتری به بیمار ارائه کند . همچنین در مدت درمان ، می تواند میزان تاثیر داروها را مشاهده کرده و از نتیجه کلی درمان در تشخیص های دیگر استفاده کند .
 • برنامه ریزی تولید : تنظیم خط تولید کارخانجات یکی از مسائلی است که زمان می تواند در آن نقش مهمی داشته باشد . اگر نرم افزار بتواند به شکل بهینه زمان کار هر کدام از خطوط را محاسبه و تنظیم نماید سود کارخانه بالا خواهد رفت .
 • پردازش زبان طبیعی : تقریبا ً تمامی جملاتی که انسانها استفاده می کنند دارای زمان است ، گذشته ، حال و آینده و یا ترکیبی از همه ! . نرم افزاری که می خواهد زبان طبیعی را پردازش کند می بایست بتواند درکی از زمان رخ داد جملات داشته باشد تا بتواند ترتیب و توالی و ارتباط آنها را ترسیم کند و از روی این زمانها نتیجه گیری مورد نظر را انجام دهد .
با توجه به همه این مزایا ، همچنان خیلی از سیستم های استنتاجی امروزی زمان را نادیده می گیرند .

استفاده از زمان در سیستم های موجود

چند راه کار برای پیاده سازی زمان در سیستم های موجود می توان ذکر کرد
 • ایجاد قوانین برای تفسیر گذشته یا آینده : با استفاده از دانشی که از اطلاعات ذخیره شده داریم ، می توان مکانیزمهایی برای پیش بینی اتفاقات ایجاد کرد . رخدادهایی که برای آینده پیش بینی می شوند در اطلاعات قبلی اعمال می شوند و نتیجه آنها به عنوان اطلاعات جدید ذخیره می شود . با همین روش می توان گذشته ی اطلاعات را نیز بازسازی کرد .
 • یادگیری قوانین حاکم بر طبیعت : با استفاده از قوانین حاکم بر طبیعت ، مثلا ً جوش آمدن آب در 100 درجه می توان برخی رخدادهایی که در آینده با توجه به اطلاعات موجود در سیستم رخ خواهند داد را پیش بینی نموده و نتیجه آنها را در سیستم ذخیره کنیم .

مشخصات زمان

تعریف های بسیاری برای زمان وجود دارد . هر دانشمندی از دیدگاه علمی که در آن تخصص دارد درباره زمان بحث کرده است . در اینجا ما زمان را در استنتاج های منطقی داخل می کنیم . برای این کار باید تصورات خود را از زمان قانونمند کرده و برای نمایش آن و استنتاج توسط زمان ابزارهای مورد نیاز را ایجاد کنیم .
این ابزارها گاهی توسط ایجاد توسعه هایی در منطق های پیشین و گاهی توسط ارائه راه کارهای کاملا ً جدید پیشنهاد شده اند . در همین راستا تقسیم بندی های مختلفی برای زمان ذکر شده است که عبارتند از :
 • زمان مطلق است یا وابسته : آیا زمان به خودی خود وجود دارد و در حال جلو رفتن است یا اینکه زمان را باید به عنوان یک ویژگی از رویدادها در نظر بگیریم .
 • زمان محدود است یا نا محدود : آیا زمان مورد بررسی ما بدون حد و مرز است و از خیلی قبل وجود داشته و تا ابد ادامه خواهد داشت یا در مساله که می خواهیم در آن استنتاج بکنیم زمان دارای محدوده است ؟
 • زمان پیوسته است گسسته ؟ آیا دنیایی که در نظر می گیریم دارای زمانهایی کاملا ً گسسته است که به شکل اعداد صحیح می توان آنها را شمرد یا نه ماهیتی پیوسته دارد . اگر گسسته است ، آیا می توان بین اجزای آن زمان دیگری فرض کرد ؟ چند تفسیر برای پیوستگی و گسستگی ذکر شده است :
  • عده ای زمان را تشکیل شده از لحظه ها دانستند (instances) و با تعریف فضایی به شکلی که بینهایت لحظه با رابطه ترتیب جزئی < بین آنها برقرار باشد ، روابط زمانی را تعریف کردند . (اگر جایی کپی می کنید منبع را هم ذکر کنید !)مشکل این روش تعریف بازه ها است و اینکه در واقعیت ما بیشتر با بازه هایی از زمان سر و کار داریم نه لحظه ها .
  • گروه دیگری زمان را به شکل بازه های زمانی تعریف کردند (intervals) که منجر به ساخت روش محاسباتی به نام Interval calculus شد . در این نوع ، روابط منطقی مانند A before B يا A meets B به عنوان اپراتورهای منطقی تعریف شدند .

  • در روش دوم امکان تعریف بعضی وقایع نیست مانند اتفاقی که راس ساعت مشخص بوقوع بپیوندند . برای جبران این نقصان از مفهوم جدیدی به نام moment استفاده شد که به یک بازه بسیار کوچک گفته می شود .
 • زمان دارای انشعاب است یا خیر ؟ از زمان فعلی که در آن هستیم می توان آینده های مختلفی را تصور کرد یا فقط یک آینده برای زمان فعلی وجود دارد .


استفاده از زمان در منطق

در ادامه استفاده از زمان در منطق را از دیدگاه بررسی می کنیم . دیدگاه اول سیر تکامل استفاده از زمان در منطق را بررسی می کند و دیدگاه دوم توسعه هایی که قابل استفاده در منطق هستند را شرح می دهد .

دیدگاه اول

زمان به عنوان یک آرگومان : یکی از ساده ترین روشهایی که برای استفاده از زمان در منطق می توان به کار برد ، استفاده از آرگومانی از جنس زمان در predicate ها در منطق مرتبه اول است ، مانند happy(hamed,1 April) . این نوع استفاده از زمان در توابع فیزیکی بسیار پر کاربرد است .

در این توسعه برای استفاده از زمان ، تعریف دقیق از محدوده زمان و نحوه بررسی آرگومان مربوطه نقش کلیدی دارد . اگر کامپایلر زبان منطقی نتواند مفهوم زمان ذکر شده را پیدا کند دچار مشکل خواهد شد . برای مثال کامپایلر در اولین مرحله باید بتواند تفاوت بین آرگومان های غیر زمانی و زمانی را تشخیص دهد سپس بتواند  تقدم و تاخر زمانی آرگومانها را پیدا کند .

مهمترین مزیت روش آرگومانی استفاده از همان قوانین و ابزارهای منطق مرتبه اول برای استنتاج است . در این روش دیگر نیازی به هیچ توسعه اضافی برای استنتاج وجود ندارد .

برای تعریف رابطه بین زمانها از نماد > استفاده می شود و به معنی تقدم و تاخر زمانی است .

Modal Temporal Logic : یکی دیگر از روشهایی که برای استفاده از مفهوم زمان در منطق پیشنهاد شده استفاده از MTL است . در این شکل توسعه هایی برای منطق پیشنهاد شد که با استفاده از آنها مفاهیم زمانی بیان می شود . این توسعه ها زبان را پیچیده تر می کند و احتیاج به کامپایلر قوی تری دارد . شرح توسعه های جدید عبارتند از :

F φ= φ is true in some future time
P φ= φ is true in some past time
G φ= φ is true in every future time
H φ= φ is true in every past time
این توسعه ها به همراه رابطه تعدی ابزار خوبی برای استفاده از زمان در منطق را ایجاد می کند . برای مثال F Rich(Hamed)به این معنی است که "در آینده در یک زمانی حامد پول دار خواهد شد" و
 P(F Rich(Hamed)) به این شرح است که "پول دار شدن حامد در آینده اتفاق افتاده است" . همانطور که مشخص است بیان کردن این مفاهیم در منطق مرتبه اول بدون استفاده از این توسعه ها غیر ممکن است . همچنین بیان جملات با استفاده از MTL راحت تر از TA است ، برای مثال حامد در آینده پول دار خواهد شد در روش TA عبارتست از :

در حالی که در MTL خیلی راحت تر بیان می شود . در این روش دو سطح از بیان وجود دارد ، یکی سطح کاربر است که برنامه منطقی را تولید می کند ، وی در سطح MTL برنامه خود را طراحی می کند "اگر جایی کپی می کنید منبع را هم ذکر کنید !" اما برای تجزیه تحلیل منطقی ، سطح MTL می بایست به سطح پایین تری تبدیل شود . این تبدیل که کار دشواری است باعث می شود از نظر کارایی این روش دچار مشکل شود و برای تفسیرهای پیچیده بسیار زمان بر باشد و منابع زیادی مصرف شود .
در شکل زیر تمامی اپراتورهایی که برای MTL طراحی شده است را مشاهده می کنید .


توسعه هایی برای راحتی بیان :
به غیر از روش آرگومان و MTL می توان با استفاده از برخی predicate ها زمان را به روشی آسان تر برای کاربر تعریف کرد . در این حالت از predicateی به نام >قید زمانی ,  جمله مستقل از زمان TRUE<می توان استفاده کرد که آرگومان اول طی مدت آرگومان دوم درست است برای مثال TRUE<Happy(hamed),1April> .
مشکلی که این روش دارد تعریف دقیق آرگومان زمان است . در مثال قبل این سوالها قابل بیان است
 • حامد در طول روز خوشحال است ؟
 • حامد فقط مدتی از آن روز خوشحال است ؟
 • حامد کل April خوشحال بوده ، که 1هم جزو آن است ؟
آرگومانهای زمانی دارای مشکلی به نام Temporal Occurrence Pattern هستند . این مشکل از نحوه تعریف نوع رخداد آرگومان زمان ناشی می شود که سه سوالی که نمونه اش ذکر شد نشان دهنده ابهام در تعریف زمان است .
یک نمونه دیگر از توسعه هایی که برای راحتی بیان ذکر شده HOLDS است . بدین معنی که در مدت زمان T ، عبارت p صحیح می باشد .


نمونه دیگر INCOMPATIBLE است که برای بیان دو رخدادی که همزمان نمی توانند رخ دهند کاربرد دارد .


Predicate دیگری که برای راحتی بیان ایجاد شده است CAUSES است . از این predicate برای بیان رخدادهایی که با هم رابطه علت و معلول دارند می توان استفاده کرد .دیدگاه دوم

در این دیدگاه روشهایی بیان می شود که ساده سازی هایی در آن انجام شده تا بتوان از آنها در نرم افزارهای منطقی استفاده کرد .

Linear Temporal Logic : در این روش ، زمان ، گسسته مانند دنباله ای از اعداد صحیح فرض می شود . همانطور که پیش تر دیدیم ، آینده را می توان به شکل انشعابی یا خطی دید ، در روش LTL آینده خطی است . یعنی برای زمان حال فقط یک آینده قابل تصور است .
اپراتورهایی که برای LTL تعریف شده عبارتست از :

به ترتیب عبارتند از :
 • Next یا بعدی : بدین معنی که عبارت مورد نظر دقیقا ً در اولین زمان بعد از حال درست باشد . تعریف رسمی برای Next عبارتست از :
 
 • All یا همه : به این معنی که عبارت مورد نظر در کلیه زمانهای آینده درست باشد .
 
 • Some یا تعدادی : به این معنی که عبارت مورد نظر در بعضی از زمانهای آینده درست باشد . تعریف رسمی :
 
 • Until : به این معنی است که عبارت اول درست است تا زمانی که عبارت دوم درست شود .
 
برای مثال :
 
اگر در زمان حال بلیط و پاسپورت وجود دارد ، در زمان بعدی سوار هواپیما نمی توان بود و کل این عبارت برای همه زمانهای آینده درست است .
 
اگر درخواستی ارسال شده باشد ، در زمانی در آینده توسط گیرنده دریافت خواهد شد و این عبارت برای همه زمانهای آینده درست خواهد بود .
 
اگر شخصی به دنیا آمده باشد ، زنده است تا وقتی که بمیرد .
 
کسی که در قرعه کشی برنده شود ، در زمانهای بعد از برنده شدن ثروتمند خواهد بود .
M اگر در شرایط زیر صدق کند مدل خواهد بود .
 

که   مجموعه قابل شمارش از اتمهاست و  که نگاشتی از مجموعه اعداد طبیعی (زمان) به مجموعه یی از گزاره ها می باشد .
روابط کلاسیک در اپراتورهای LTL درست هستند .


Computation Tree Logic : این روش بسیار شبیه روش LTL است بیشترین تفاوتی وجود دارد در نگاه آن به آینده است . هنگامی که آینده ی زمان حال دارای چند انشعاب باشد و "اگر جایی کپی می کنید منبع را هم ذکر کنید !" بتوان چندین آینده را برای اکنون تصور کرد از این روش استفاده می شود . CTL دو اپراتور بیشتر از LTL دارد که از ترکیب هر دوی این اپراتورها با LTL استفاده می شود.

 
فرض کنید در نقطه شروع قرار داریم ، می خواهیم درستی عبارتی را در تمامی انشعاب های آینده مشخص کنیم . در این حالت از اپراتور A استفاده می شود . اگر بخواهیم مشخص کنیم که درستی عبارت در بعضی از مسیرهای آینده برقرار است از E استفاده می شود . به طور خلاصه :
 • A : برای همه مسیرها
 • E : وجود دارد مسیری که
به عنوان مثال مفهوم عبارت زیر 
 

این چنین است : این همیشه درست است که ، اگر P درست باشد ، آنگاه وجود دارد مسیری در آینده که در زمانی از آن q درست باشد .

سیستم های انتقالی

یکی از مهمترین کاربردهای منطق Temporal در سیستم هایی است که به نحوی بر اساس رویدادهایی از یک حالت به حالت دیگر منتقل می شوند . مثلا ً کامپیوتر آسانسور باید در یک تصمیم گیری منطقی با توجه به حالت فعلی و درخواست های رسیده حالت بعدی خود را انتخاب کرده و به سمت آن حرکت کند .
سیستم های انتقالی با یک سه تایی نمایش داده می شوند M = (S,R,L)
 • S: مجموعه حالت ها
 • R : رابطه دودویی بین حالت ها
 • L : تابع برچسب زنی که در هر کدام از حالت ها گزاره های درست را مشخص می کند .
برای مثال در شکل زیر سیستم داری سه حالت است و در هر حالت تعدادی از متغیر ها True ارزیابی می شوند که عناوین آنها در L آمده است . برای حرکت از هر حالت به حالت دیگر هم قوانین مشخصی دارد که در R مشخص شده .


 
با استفاده از منطق Temporal می توان درستی حالت های مختلفی که سیستم می تواند در آنها قرار بگیرد را سنجید . برای مثال در شکل زیر یک سیستم انتقالی مشخص شده است . می خواهیم بدانیم آیا اگر در حال حاضر در حالت S0 باشیم ، عبارت زیر درست ارزیابی خواهد شد یا مقدار آن false خواهد بود .
 

مفهوم عبارت فوق این است که : اگر هم اکنون در S0 باشیم ، آیا مسیری وجود دارد که حالت بعدی آن شامل p نباشد ؟ دو حالت بعدی S0 ، گره های S1 و S2 هستند که هیچ کدام p ندارند ، پس عبارت فوق به True ارزیابی می شود .
 


منابع
 1. A survey on Temporal Reasoning in AI , Llus Vila
 2. Formal Methods , Lecture III: Linear Temporal Logic , Alessandro Artale
 3. Wikipedia
 4. The temporal logic CTL , A gentle introduction , F. Raimondi
 5. Temporal Logic Tutorial , Edsko de Vries 2006
اگر جایی کپی می کنید منبع را هم ذکر کنید !

Gravatarhossein
يکشنبه ساعت 18:22 , 30/8/1389
thanks
Gravatarحمید
يکشنبه ساعت 14:30 , 13/6/1390
ممنون
Gravatarhossein
يکشنبه ساعت 14:47 , 27/9/1390
چه جالب ولی بنظر من یه جاهاییش رو میشه عوض کرد !چون مغز انسان گسسته عمل میکنه نه پیوسته (البته در برخی موارد) !
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.