شش راه برای کمتر مصرف شدن بنزین

خیلی نکات ساده ای هستند ولی احتمالا ً باعث کمترشدن مصرف بنزین بشوند!