در پست قبلی درباره بانک اطلاعاتی و جداول لازم برای نرم افزار Hit Counter مطالبی خواندید . در این پست درباره پیاده سازی Hit Counter در فاز اول مطالبی خواهید خواند . این مرحله مربوط است به نحوه ساخت یک User Control که در تمامی صفحه ها باید قرار گیرد . در فاز اول  به غیر از شناسایی کلمات کلیدی در موتورهای جستجو تمامی بخش های دیگر پیاده سازی می شود .

 


در این پست جداول مورد نیاز  ذکر شدند . کمی تغییرات برای ادامه کار لازم است ، اول IP ها به جای Char می بایست numeric شوند یا یک فیلد جدید برای مقدار عددی IP  ها ایجاد شود . تغییر دوم جدول کشورهاست که می بایست مقدار حداقل و حداکثر عددی IP برای کشورهای مختلف را در خود جای دهد . بانک اطلاعاتی IP و کشورها را می توان از اینجا دریافت کرد .  البته هم اکنون از همین بانک اطلاعاتی روی سایت حامد بنایی استفاده می شود ولی محدوده IP برای ایران ناقص است . یک مقدار Uknown هم به رکوردهای این بانک اطلاعاتی اضافه کردم و ID اش را در برنامه برای مقدارهای نامشخص قرار دادم .

 


یک فایل LINQ to SQL با نام HitCounterDB به پروژه اضافه و جداول را به آن اضافه کردم .


برای جستجو در این بانک اطلاعاتی IP باید به عدد تبدیل شود . برای تبدیل IPبه عدد ، اگر یک IP  را به شکل a.b.c.d در نظر بگیریم با استفاده از فرمول زیر می توان مقدار عددی آن IP را بدست آورد .

V=a*256 ^ 3+b*256 ^ 2+c*256 ^ 1+d

من توسط این تابع مقدار عددی هر IP را در نرم افزار محاسبه کرده ام .

 

Private Function GetValueOfIP(ByVal strIP As String) As Long

Dim oct1, oct2, oct3, oct4 As Int64

Dim s() As String = strIP.Split(".")

If s.Length <> 4 Then Return 0

oct1 = Val(s(0)) * 256 ^ 3

oct2 = Val(s(1)) * 256 ^ 2

oct3 = Val(s(2)) * 256 ^ 1

oct4 = Val(s(3))

Return oct1 + oct2 + oct3 + oct4

End Function

 

بعضی موقع مثل localhost خودم IP را به شکل :::1 تشخیص می داد ، در این حالت که IP غلط است مقدار 0 توسط تابع فوق بازگردانده می شود .


برای پیدا کردن نوع سیستم عامل  از Request.UserAgent و تابع زیر استفاده کرده ام .

 

Private Function GetOSName(ByVal UserAgentData As String) As String

If InStr(UserAgentData, "Windows NT 6.0") > 0 Then

Return "Windows Vista"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows NT 5.2") > 0 Then

Return "Windows Server 2003"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows NT 5.1") > 0 Then

Return "Windows XP"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows NT 5.01") > 0 Then

Return "Windows 2000 SP1"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows NT 5.0") > 0 Then

Return "Windows 2000"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows NT 4.0") > 0 Then

Return "Microsoft Windows NT 4.0"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows 98; Win 9x 4.90") > 0 Then

Return "Windows Millennium Edition"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows 98") > 0 Then

Return "Windows 98"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows 95") > 0 Then

Return "Windows 95"

End If

If InStr(UserAgentData, "Windows CE") > 0 Then

Return "Windows CE"

End If

If InStr(UserAgentData, "Macintosh") > 0 Then

Return "Macintosh"

End If

If InStr(UserAgentData, "Linux ") > 0 Then

Return "Linux "

End If

Return "Unknown"

End Function

 

البته باید حالت های دیگر را در نظر گرفت .
در رویداد load در User Control ، کد زیر را برای ثبت بازدید ، بازدید کننده و دیگر مشخصات نوشتم .

 

Dim db As New HitCounterDBDataContext

Dim intPageID As Integer

Dim p = (From ps In db.Pages Where ps.URL = Request.Path.ToLower Select ps).SingleOrDefault

If Not p Is Nothing Then

intPageID = p.ID

p.Hits += 1

db.SubmitChanges()

Else

Dim newPage As New Page With {.URL = Request.Path.ToLower, .Hits = 1}

db.Pages.InsertOnSubmit(newPage)

db.SubmitChanges()

intPageID = newPage.ID

End If

Dim strIPAddress As String = HttpContext.Current.Request.UserHostAddress.ToLower

Dim intIP As Int64 = GetValueOfIP(strIPAddress)

Dim intVisitorID As Integer

Dim visitorss = (From v In db.Visitors Where v.IP = intIP And v.DateTime.Date = Now.Date Select v).SingleOrDefault

If visitorss Is Nothing Then

Dim intCounterID = (From cc In db.ip_to_countries Where cc.BeginingIP <= intIP And cc.EndingIP >= intIP Select cc.ID).SingleOrDefault

If intCounterID = 0 Then

intCounterID = 65262

End If

Dim newVis As New Visitor With {.CountryID = intCounterID, .DateTime = Now, .Hits = 1, .IP = intIP}

db.Visitors.InsertOnSubmit(newVis)

db.SubmitChanges()

intVisitorID = newVis.ID

Else

visitorss.Hits += 1

intVisitorID = visitorss.ID

db.SubmitChanges()

End If

Dim intRefID As Integer = -1

If Not Request.UrlReferrer Is Nothing Then

Dim refs = (From re In db.Referrers Where re.DateTime.Date = Now.Date And re.URL = Request.UrlReferrer.Host & Request.UrlReferrer.PathAndQuery _

Select re).SingleOrDefault

If refs Is Nothing Then

Dim rr As New Referrer With {.DateTime = Now, .Domain = Request.UrlReferrer.Host, .Hits = 1, .URL = Request.UrlReferrer.Host & Request.UrlReferrer.PathAndQuery}

db.Referrers.InsertOnSubmit(rr)

db.SubmitChanges()

intRefID = rr.ID

Else

refs.Hits += 1

intRefID = refs.ID

db.SubmitChanges()

End If

End If

Dim h As New Hit With {.BrowserName = Request.Browser.Browser & " " & Request.Browser.Version, _

.DateTime = Now, .OSName = GetOSName(Request.UserAgent), .PageID = intPageID, _

.RefID = intRefID, .VisitorID = intVisitorID, .ScreenSize = "123123"}

db.Hits.InsertOnSubmit(h)

db.SubmitChanges()

 

ابتدا می بایست شماره صفحه ای که بازدید از آن انجام شده را در بانک اطلاعاتی پیدا کرد ، اگر ثبت شده بود ID قبلی و اگر ثبت نشده بود ، ثبت شود و IDش نگهداری شود . اگر صفحه جاری ثبت شده بود باید یک عدد به ستون Hit آن افزوده شود .


بعد از پیدا کردن شماره صفحه باید شماره Visitor را پیدا کرد . اگر ویزیتور در بانک اطلاعاتی وجود داشت یک عدد به Hit آن افزوده می شود . به همین شکل اگر بازدید جاری از سایت دیگری می آمد آدرس آن سایت در referrer ذخیره می شود. اگر بازدید از سایت دیگری نبود مقدار -1 برای شماره سایت لینک دهنده ذخیره می شود .


در آخر نیز یک هیت جدید به جدول مربوطه افزوده می شود . با این اطلاعات ذخیره شده هر نوع گزارش از وضعیت سایت قابل استخراج است . تنها یک نکته در این مرحله باقی مانده و آن هم مشخصات مانیتور بازدید کننده است که راهی در سمت سرور برای آن پیدا نکردم .


روش استفاده از code behind برای شمارش بازدید صفحه ها آمار بسیار متفاوتی نسبت به آنهایی که از javascript استفاده می کنند ارائه می کند . در همین سایت حامد بنایی ، نزدیک به 4 برابر بیشتر از آمار webgozar است !


 در پست های بعدی ، بهینه سازی ، گزارش ها (نمودار و جدوال )، قفل کردن رکوردها برای به روز رسانی و ... را خواهید خواند .

Gravatarhttp://www.pmedia.irWwW
شنبه ساعت 20:15 , 11/8/1387
سلام - اگه تبادل لينك ميكنيد
منتظر جوابم

(pagerank=3)----------------------
با تشكر
http://www.pmedia.ir
GravatarµiladWwW
پنج شنبه ساعت 12:38 , 16/8/1387
عمو! فکر کنم لینک باکست، به دردبخورترین لینک باکس دنیاس!
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.