یکی از راه های افزایش سرعت دریافت صفحه های وب فشرده کردن آنهاست . فشرده سازی روی HTTP دو نوع Gzip و Deflate است .
برای استفاده از این دو نوع در ASP.NET می توانید در فایل Global.asax کد زیر را به کار گیرید .
ابتدا namespace های IO و IO.Compression را به فایل اضافه کنید .


 

Imports System.IO

Imports System.IO.Compression

سپس در رویداد BeginRequest کد زیر را استفاده کنید .

Sub Application_BeginRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

Dim app As HttpApplication = CType(sender, HttpApplication)

Dim acceptEncoding As String = app.Request.Headers("Accept-Encoding")

Dim prevUncompressedStream As Stream = app.Response.Filter

If acceptEncoding Is Nothing Or acceptEncoding = "" Then

Return

End If

acceptEncoding = acceptEncoding.ToLower

If (acceptEncoding.Contains("gzip")) Then

app.Response.Filter = New GZipStream(prevUncompressedStream, _

CompressionMode.Compress)

app.Response.AppendHeader("Content-Encoding", _

"gzip")

ElseIf (acceptEncoding.Contains("deflate")) Then

app.Response.Filter = New DeflateStream(prevUncompressedStream, _

CompressionMode.Compress)

app.Response.AppendHeader("Content-Encoding", _

"deflate")

End If

End Sub

Gravatarحسین
چهارشنبه ساعت 02:19 , 9/2/1388
خیلی مطلب خوبی بود.ممنونم
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.