حامد بنایی
من مهندس نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و ساکن تهران هستم .فعلا ً همین !